Zawarcie umowy o pracę

Umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika. Zawsze powinna być zawarta na piśmie i określać rodzaj pracy jaka będzie wykonywana, termin jej rozpoczęcia, wysokość wynagrodzenia i miejsce w jakim będzie się to odbywać. Ponadto część świadczeń przysługujących pracownikowi i zasady ich otrzymywania jest w niej ujęta.

Podpisując taki dokument obie strony nakładają na siebie określone prawa i obowiązki, regulowane przepisami kodeksu prawa pracy bądź też Kodeksu Cywilnego. Poszczególne rodzaje umów rządzą się odrębnymi prawami w zależności od tego na jaki czas zostały zawarte oraz w zależności od rodzaju powierzonej pracy. Standardowa umowa o pracę zapewnia zatrudnionemu wszelkie przywileje takie jak możliwość korzystania z bezpłatnych usług medycznych, prawo do urlopów wypoczynkowego, zdrowotnego czy macierzyńskiego oraz zasiłek dla bezrobotnych w przypadku zwolnienia. W jej zakres wchodzą umowy na czas próbny, nieokreślony, określony oraz umowę na czas wykonywania określonej pracy.

Z kolei umowy cywilno- prawne jak umowa o dzieło czy zlecenie, nie uprawniają pracownika to wymienionych wyżej świadczeń, opierają się one bowiem na przepisach Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania przepisów prawa pracy.

Mimo to mogą być kuszącą propozycją dla wielu osób poszukujących pracy jak też dla pracodawców, którzy z tytułu tych umów nie są zobligowani do odprowadzania składek do ZUS (poza wyszczególnionymi w prawie wyjątkami). Poza tymi dwoma wariantami umów cywilno- prawnych, umowy o pracę oparte na Kodeksie Pracy wymuszają na pracodawcy szereg obowiązków.

Po pierwsze musi on prowadzić dokumentację osobową zatrudnionych. Znajdują się w niej między innymi akta osobowe, dokumenty potwierdzające badania lekarskie, odbycie szkoleń BHP, zapoznanie się z regulaminem i dodatkowymi informacjami (także na piśmie) zawiadującymi pracownika o zakresie jego obowiązków oraz rozwiązanie umowy o pracę.

Dokumentację dodatkową stanowią załączniki do umowy o pracę, aneksy zmieniające jej postanowienia oraz umowę o zakazie konkurencji, jaka może obowiązywać podczas zatrudnienia jak też wymuszać na pracowniku pewne zakazy na przyszłość już po ustaniu stosunku pracy. Jeśli chodzi o zawieranie umów na czas określony w tej kwestii przychodzi z pomocą przedsiębiorstwom, jakie znalazły się w ciężkiej sytuacji ustawa antykryzysowa. Mówi ona o zasadach podpisywania umów czasowych bez konieczności wprowadzania umowy na czas nieokreślony.